Operador de Grua

El carnet d'operador de grua torre (OGRT) capacita la persona titular per al maneig de les grues torre mogudes mecànicament destinades a l'elevació i distribució de materials, tant en obres com en altres aplicacions.