Seguretat Privada

El / La vigilant de seguretat s'encarrega de la vigilància i de la protecció de mobles i immobles, així com de la protecció de les persones que treballen o resideixen en aquests llocs.
Les seves funcions consisteixen en: protegir l'emmagatzematge i transport de diners o objectes valuosos; controlar la identitat del personal que accedeix a l'immoble vigilat; evitar els actes delictius o infraccions en relació amb l'objecte de la seva protecció; prestar serveis d'alarmes, sempre que no correspongui a les forces de seguretat i vigilar béns i persones.
En l'exercici de l'ocupació cal respectar les normes vigents de medi ambient, qualitat, seguretat i higiene en el treball.